Prace licencjackie:
 • "Struktura i właściwości wrażliwych na bodźce środowiska polimerowych powierzchni dla zastosowań biomedycznych", Katarzyna Fornal, 2011 r.
 • "Modyfikacja napięcia powierzchniowego warstw PEDOT:PSS", Konrad Fijałkowski, 2011 r.
 • "Blade casting of semiconductor organic films", Tomasz Żaba, 2011 r.
 • "Adsorpcja białek do trójskładnikowych powierzchniowych wzorów polimerowych", Renata Szydlak, 2013 r.
 • "Inteligentne nanowarstwy polimerowe sterowane pH", Kamila Grych, 2014 r.
 • "Gradientowe wzory polimerów biokompatybilnych", Weronika Mikoś, 2014 r.
 • "Mikrostrukturyzowane polimerowe powierzchnie biodegradowalne", Renata Szydlak, 2014 r.

Prace magisterskie:
 • "Thin polymer films studied by depth profiling methods", Jakub Rysz, 1996 r.
 • "Wzory powierzchniowe w nanometrowych warstwach polimerów indukowane separacją faz", Joanna Raczkowska, 2001 r.
 • ("Spektroskopia powierzchni cienkich warstw polimerów" , Adam Kosierb, 2001 r.)*
 • "Wpływ podstawienia izomerowego na morfologię nanometrowych warstw mieszanin polimerowych", Krzysztof Sajewicz, 2003 r.
 • "Budowa komputerowo kontrolowanego stanowiska do badania zjawiska dewettingu w cienkich warstwach polimerowych", Jan Bzowski, 2005 r.
 • "Wpływ warunków samoorganizacji na morfologie wieloskładnikowych warstw polimerów", Wojciech Madej, 2006 r.
 • "Adsorpcja białek do powierzchni i wzorów polimerowych", Joanna Zemła, 2007 r.
 • "System analizy i wizualizacji danych dla potrzeb mikroskopii skanowanego próbnika oraz spektrometrii masowej jonów wtórnych", Łukasz Majewski, 2008 r.
 • "Badania własności powierzchni czynnej biosensorów metodami mikroskopii skaningowej i spektroskopii fotoelektronów", Kamil Awsiuk, 2009 r.
 • "Samoorganizacja wieloskładnikowych warstw polimerów mających zastosowanie w biotechnologii", Anna Majcher, 2009 r.
 • "Obrazowanie komórek w śodowisku ciekłym za pomocą skaningowej mikroskopii optycznej bliskiego pola", Szymon Prauzner-Bechcicki, 2009 r.
 • "Wytwarzanie mikrostruktur porowatych na powierzchni polimerów termoplastycznych", Paweł Mróz, 2010 r.
 • "Budowa stanowiska do wytwarzania warstw organicznych o zadanym gradiencie właściwości fizykochemicznych", Mateusz Kowalcze, 2010 r.
 • "Badanie własności elektrooptycznych cienkich warstw polimerów sprzężonych", Monika Josieková, 2010 r.
 • ("Badanie wzrpstu komórek na podłóżach polimerowych", Ewelina Madej, 2012 r.)*
 • "Nanowarstwy biomolekuł na powierzchniach modyfikowanych szczotkami organicznymi", Katarzyna Fornal, 2013 r.

Prace doktorskie:
 • "Segregation and separation in thin polymer blend films: the effects of modified interfacial interactions", Jakub Rysz, 2001 r.
 • ("Badanie procesów prowadzących do wytwarzania nanostruktur poprzez samoorganizujące się warstwy organiczne zbudowane z molekuł tioli", Piotr Cyganik, 2001 r.)*
 • "Self-organization, structure formation and pattern replication in nanometer polymer blend films", Joanna Raczkowska, 2005 r.
 • "Self-organization and structural patterns in thin films of polytiophene and insulating polymer", Justyna Jaczewska, 2008 r.
 • ("Separacja faz w cienkich warstwach kompozytów polianiliny", Jakub Haberko, 2008 r.)*
 • "Adsorpcja białek i tworzenie ich wzorów na powierzchni cienkich warstw polimerów", Joanna Zemła, 2012 r.
 • "Biomolecular nanolayers on synthetic organic films: their structure and properties for biosensor applications", Kamil Awsiuk, 2013 r.
 • ("The influence of chemical and physical properties of selected polymer thin films on adhesion of melanoma cell lines", Szymon Prauzner-Bechcicki, 2014 r.)*
 • ("Identification of molecular self-assembled monolayers and their interactions at buried organic material-conductor interfaces in thin film systems", Mateusz Marzec, 2015 r.)* ,
 
* Praca doświadczalna częściowo wykonana w naszym labolatorium.