Prof. dr hab. Andrzej Budkowski

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Łojasiewicza 11 30-348 Kraków, pokój D-1-47, tel. 664 4544

 

Materiały do wykładu znajdują się na stronie Dydaktyka (PL)

 

Zagadnienia do wyładu

 

Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy

o strukturach przestrzennych (klasycznych) faz skondensowanych

 

 

I. Wiązania chemiczne w fazach skondensowanych [klasyfikacja wiązań i oddziaływań między atomami i cząsteczkami, efekt hydrofobowy; energia spójności; dokładne omówienie wiązania: jonowego, van der Waalsa, kowalencyjnego; fullereny i nanorurki].

 

II. Struktura kryształów [sieć prosta i odwrotna; symetria sieci; struktury krystaliczne i ich obrazowanie wprost za pomocą mikroskopii skanującego próbnika i elektronowego; kryształy aperiodyczne] a struktura cieczy (ciał amorficznych).

 

 

III. Dyfrakcja [promieni X, neutronów, elektronów] kryształów [warunki dyfrakcji; metody dyfrakcji monokryształów i polikryształów] oraz cieczy.

 

 

IV. Dynamika atomów w krysztale i jego własności termiczne. Kalorymetria.

 

 

V. Diagramy i przejścia fazowe [klasyfikacja Ehrenfesta, parametr porządku; teoria Landaua]. Warunki istnienia cieczy.

 

 

VI. Miękka materia [cechy charakterystyczne: skale mezoskopowe, samo-organizacja, struktury hierarchiczne; przedstawiciele: ciekłe kryształy termo- i lio-tropowe, polimery, układy koloidalne]. Wprowadzenie na przykładzie piany mydlanej.

 

 

VII. Ciekłe kryształy termotropowe [struktura i identyfikacja faz; przejścia fazowe; wyświetlacze ciekło-krystaliczne].

 

 

VIII. Samo-organizacja supramolekularna molekuł amfifilowych [ciekłe kryształy liotropowe], koloidów [struktury uporządkowane w emulsjach; zole; kryształy koloidalne] i polimerów [mieszanin homopolimerów i kopolimerów].

 

 

Literatura: